Dataskydd

Delticom-dataskyddsförklaring 07.03.2007

Vi vet att omsorgsfull kontakt med dina personliga uppgifter är viktigt för dig. För den skull uppskattar vi ditt förtroende att Delticom handskas samvetsgrant med dessa uppgifter. I fall där personrelaterade uppgifter (och användardata) samlas in i avtalsenligt syfte måste du som användare aktivt samtycka till denna användning. Detta samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. Skicka oss helt enkelt ett e-post för detta till dackonline@delti.com.

Ansvarig plats

Det ansvariga stället i förbundsrepublikens dataskyddslags mening är Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover.

Insamlande och användning av personliga uppgifter om våra kunder

Uppgifter som vi får från dig hjälper oss utforma din inköpsupplevelse hos Delticom och kontinuerligt förbättra den. Vi använder dessa uppgifter för genomförande av beställningar, leverans av varor och framskaffandet av tjänster såväl som genomförande av betalning (t.ex. vid fakturaköp även för nödvändiga kontroller). Vi använder också dina uppgifter för att kommunicera med dig om beställningar, produkter, tjänster och marknadsföringserbjudanden (se under ”Kommunikation via e-post”), för att aktualisera våra dataposter och för att underhålla och sköta dina kundkonton hos oss samt för att skildra testrapporter och åsikter hos våra kunder t.ex. på http://www.dacktest.com/ eller på http://www.dackonline.se och för att kunna rekommendera dig produkter eller tjänster som skulle kunna intressera dig. Vi använder också dina uppgifter för att förbättra vårt varuhus och vår plattform, för att förebygga missbruk av våra webbsidor eller för att upptäcka ett eller för att göra det möjligt för tredje man att genomföra tekniska, logistiska eller andra tjänster på vårt uppdrag.

Vi samlar in följande uppgifter:

·         Uppgifter som du ger oss: Vi registrerar och lagrar alla uppgifter som du matar in på vår webbsida eller översänder till oss på annat sätt. Du kan bestämma dig för att inte ge oss bestämda uppgifter, vilket dock kan leda till att du inte kan utnyttja många av våra erbjudanden (service/feature).

·         Automatiska uppgifter: Så fort du tar kontakt med oss mottar och lagrar vi bestämda uppgifter. Bland annat använder vi– precis som många andra webbsidor också gör – så kallade ”cookies” och mottar bestämda uppgifter så snart din webbrowser öppnar en Delticom-webbsida. Olika företag erbjuder programvara som gör det möjligt för dig att besöka webbsidor anonymt. Trots att vi inte längre kan erbjuda dig en personlig inköpsupplevelse så snart vi inte längre identifierar dig, vill vi att du vet att det finns dessa verktyg. Användardata som vi samlar in registreras och lagras bara avidentifierat. På så sätt fastställs det anonymt och summerat hur många klickningar vår shop uppnår och från vilka webbsidor dessa kommer.

·         Kommunikation via e-post: För att kunna göra dina e-post mer användbara och intressanta, mottar vi, i den mån som din dator stödjer denna funktion, ofta en bekräftelse om vilka e-post från Delticom du öppnar. I anslutning till varje beställning har du möjlighet att delta i en enkät. Vid deltagande kan du ge oss tillstånd att sända dig erbjudanden eller liknande. Vi erbjuder dig likaså varianten att registrera dig i vårt nyhetsbrev t.ex. på http://www.dackonline.se. Om du inte vill ha några e-post från oss skickar du oss e-post: datenschutz@delti.com. Du kan snart ställa in motsvarande via ditt användarkonto ”Mina beställningar”.

·         Uppgifter från andra källor: Ibland använder vi också uppgifter om dig från andra källor och tillägger detta till våra uppgifter om ditt kundkonto. Vi förbehåller oss rätten att inhämta upplysningar om din betalningsmoral hos tredje man (t.ex. postorderföretag, kreditupplysningar) för att kunna erbjuda dig bestämda betalningsmöjligheter (t.ex. fakturaköp) eller andra finansieringstjänster.

·         När du beställer kompletta hjul eller fälgar hos oss:
I detta fall behöver vi ditt registreringsbevis resp. ditt tillståndsbevis. För vad behöver Delticom dessa uppgifter?

1.    Om de kompletta hjulen eller fälgarna som du beställt undantagsvis inte skulle kunna levereras behöver vi ditt registreringsbevis resp. ditt tillståndsbevis för att kunna föreslå ett alternativerbjudande för dig.

2.    Vi använder dessa uppgifter för att genomföra ytterligare ett intygande om äktheten hos dina beställningsuppgifter.

Vad innebär cookies?

·         Cookies är alfanumeriska identifieringstecken som vi översänder på din dators hårddisk med hjälp av din webbrowser. De möjliggör det för våra system att identifiera din browser och erbjuda dig tjänster.

·         Hjälpfunktionen i menylistan på de flesta webbrowser förklarar för dig hur du hindrar din browser från att acceptera nya cookies, hur du kan hänvisa din browser till detta när du mottar en ny cookies eller även hur du stänger av samtliga mottagna cookies. Visserligen kan du bara nyttja och uppleva några av de mest intressanta Delticom-funktionerna med Cookies, varför vi rekommenderar att du låter Cookie-funktionen vara påkopplad.

·         Vi rekommenderar dig dessutom att du avregistrerar dig fullständigt efter att du använt en dator som du använder gemensamt med andra och vars browser är inställd så att datorn accepterar cookies.

Handla bekvämt hos Delticom

Handla bekvämt betyder att du har möjligheten att mata in ett självvalt lösenord vid slutet av din första eller en senare beställning. Med din e-postadress och ditt lösenord kan du sedan när som helst följa din beställning, ändra beställningen eller skicka oss meddelanden direkt till din beställning på "Mina beställningar" . Dessutom betyder ”handla bekvämt” att du hädanefter t.ex. enkelt kan använda Reifendirekt.de bara genom att logga in med ditt lösenord och den tillhörande e-postadressen och med detsamma visas redan dina kunduppgifter så som namn adress etc. En inmatning bortfaller eftersom vi lagrar uppgifterna för dig. Naturligtvis kan du ändra uppgifterna vid beställningen eller också senare under ”Mina beställningar”. Om du skulle glömma ditt lösenord kan du få det skickat till dig igen via e-post under ”Mina beställningar”. Om du inte har tilldelat ett lösenord vid din beställning så kan du få ett Delticom-lösenord skickat till dig via e-post, vilket tilldelats speciellt internt för din beställning.

Skickar Delticom de mottagna uppgifterna vidare?

Uppgifterna om våra kunder är viktiga för oss och hjälper oss att optimera vårt utbud. Vi skickar uteslutande uppgifterna som vi erhåller vidare till tredje man i den utsträckning som beskrivs nedan:

·         Förenade företag: Delticom skickar bara personrelaterade uppgifter (och användaruppgifter) vidare till förenade företag och deras dotterbolag i beställningsutvecklingsyftet. Detta företag är antingen underkastade denna dataskyddsförklaring eller efterföljer riktlinjer som erbjuder åtminstone lika mycket skydd som denna dataskyddsförklaring.

·         Tjänsteleverantör: Vi ger andra företag och enstaka personer i uppdrag att uppfylla uppgifter åt oss. Exempel på detta är bl.a. paketleverans, sändning av brev eller e-post, skötsel av våra kundlistor, analys av våra databanker, reklamåtgärder, genomförande av betalningar (kreditkort, debiteringsprocedurer och fakturaköp) såväl som kundtjänst. Dessa tjänsteleverantörer har tillgång till personliga uppgifter som behövs för att utföra deras uppgifter. De får dock inte använda dessa i andra syften. Därutöver är de förpliktade att behandla uppgifterna i enlighet med denna dataskyddsförklaring såväl som den tyska dataskyddslagen.

·         Reklam: Vi erbjuder dig likaså möjligheten att registrera dig i vårt nyhetsbrev t.ex. på http://www.dackonline.se. Om du inte vill få sådana erbjudanden kan du stryka ditt namn igen t.ex. på http://www.dackonline.se eller sända oss ett e-post på datenschutz@delti.com I framtiden kan du enkelt ställa in detta via ditt användarkonto motsvarande ”Mina beställningar”. I anslutning till varje beställning har du möjligheten att deltaga i en enkät och ge oss tillstånd att skicka dina uppgifter vidare för marknadsföringsåtgärder. Bara när du bekräftar detta val aktivt kommer vi att ge dina uppgifter vidare till utvalda samarbetspartner eller skicka erbjudanden i uppdrag till andra företag. I den mån som detta sker får detta företag varken ditt namn, din adress eller andra personliga identifierande uppgifter. Enkäten och tillståndet att skicka vidare dina uppgifter till tredje man i marknadsföringssyften är inte kopplade till varandra, det vill säga, du kan också fylla i frågorna utan att ge oss tillstånd att skicka vidare dina uppgifter resp. det omvända, när du så önskar.

·         Överförande av andelar i affär. Då vi ständigt vidareutvecklar vår affär kan det vara så att vi eller enskilda dotterbolag säljer eller köper företagsdelar eller beståndsdelar (t.ex. affär). Vid sådana transaktioner överflyttas vanligen kunduppgifterna tillsammans med den del av företaget som ska överföras. Uppgifterna är likväl fortfarande underkastade de dataskyddsförklaringar som finns sedan innan (undantaget från detta är självklart fallet då kunden uttryckligen samtycker till andra bestämmelser). I det likaså osannolika fallet att Delticom inalles eller väsentliga delar därav säljs kommer personliga uppgifter att skickas vidare till köparen.

·         Skydd från delticom och tredje man: Vi kungör kundkonton och personliga uppgifter om kunder när vi är förpliktigade till detta i lag eller när ett sådant överlämnande är nödvändigt för att genomföra våra allmänna affärsvillkor eller andra överenskommelser eller våra rättigheter såväl som våra kunders rättigheter och att skydda tredje man. Detta omfattar ett datautbyte med företag som är specialiserade på förebyggande och minimering av missbruk och kreditkortsbedrägeri. Det klargörs uttryckligen att i detta sammanhang sker inget överlämnande av uppgifterna till detta företag för ekonomisk användning, vilket står i motsägelse till denna dataskyddsförklaring.

·         Med ditt samtycke Efter inmatning av beställningen har du möjligheten att deltaga i en markandsföringsenkät. Med denna ger du oss tillåtelse att skicka vidare dina uppgifter till tredje man även i andra fall.
Exempel: Nyhetsbrevsutsändning för samarbetsföretag

I den mån som personliga uppgifter översänds i den utsträckning som beskrivs ovan till tredje man i länder utanför den europeiska ekonomiska regionen, säkerställer vi att uppgifterna sker under överensstämmelse med denna dataskyddsförklaring och den tyska dataskyddslagen. Vid detta används ”STANDARDFÖRDRAG II” från den Europeiska unionen. Vid detta handlar det om standardfördragsklausuler för överföring av personrelaterade uppgifter från unionen till tredje länder och som bestäms av EU-kommissionen för att garantera en lämplig dataskyddsnivå.

Hur säkra är uppgifterna om mig?

·         För att kunna skydda säkerheten i dina uppgifter vid överföring använder vi Secure Socket Layer Software (SSL). Denna programvara chiffrerar uppgifterna som överförs av dig. Vid inmatningen av dina uppgifter har du möjligheten att välja mellan ochiffrerad eller chiffrerad (SSL) överföring. Delticom rekommenderar dig att använda SSL-varianten.

·         Vid bekräftelsen av en beställning avslöjar vi inte ditt kreditkortsnummer. Vi överför naturligtvis det fullständiga kreditkortsnumret till vederbörande kreditkortsföretag under beställningshandläggningens gång.

·         Vi vidtar fysiska, elektroniska och processtekniska säkerhetsåtgärder i samband med genomförandet, lagringen och redogörandet av personliga uppgifter om våra kunder. Dessa säkerhetsåtgärder omfattar att vi ibland ber dig att bevisa din identitet innan vi yppar personliga uppgifter för dig.

·         Det är viktigt för dig att du skyddar dig mot obehörig åtkomst till ditt lösenord och din dator. När du delar din dator med andra ska du se till att avregistrera dig efter varje besök.

Vilka uppgifter kan jag se under „Mina beställningar“?

Du kan se ett stort antal uppgifter om ditt konto och din interaktion med Delticom. Under Mina beställningar erbjuder vi dig en central åtkomst (Mina beställningar). Där kan du för närvarande se följande uppgifter:

·         En översikt över dina beställningar hos Delticom. Denna översikt omfattar uppgifter om beställningsnummer, märke/artikelbeteckning/mönster/mått, antal, beställningsdatum, beräkn. leveransdatum/leveransstatus, detaljer.

·         Under ”Ändra åtkomstdata” kan du tilldela ett nytt lösenord.

·         Under ”Ändra e-postadress” har du möjligheten att aktualisera din e-postadress som du lämnat hos oss.

·         Under ”Senaste anmälning” visas dina senaste inloggningsuppgifter under ”Mina beställningar” med datum, tidpunkt och klockslag.

·         Under ”Detaljer om en beställning" har du insyn över kostnaderna för din beställning, faktureringsadress, leveransadress, beställningens förlopp, info om utsättande av datum och status såväl som möjligheten att ta kontakt med oss via ett kontaktformulär.

Denna lista ändrar sig motsvarande förändringarna på vår webbsida (datum 26.04.2005).

Vilka valmöjligheter har jag?

·         Såsom förklaras ovan har du alltid möjligheten att inte ge någon information fast detta skulle kunna användas till inköp eller nyttjande av Delticom-funktioner som vid skrivande av konsumentrapporter på Delticom-webbsidor.

·         På sidorna som nämns ovan under ”Vilka uppgifter kan jag se under ”Mina beställningar”? kan du tillägga eller aktualisera bestämda uppgifter. När du aktualiserar uppgifter behåller vi vanligtvis en kopia av dina ursprungliga uppgifter i vårt underlag.

·         Sänd oss ett e-post på datenschutz@delti.com, när du inte längre vill ha några e-post eller annan post från oss. Du kan inom kort anpassa ditt användarkonto ”Mina beställningar” på motsvarande sätt även direkt.

·         Hjälpfunktionen i menylistan på de flesta webbrowser förklarar för dig hur du hindrar din browser från att acceptera nya cookies, hur du kan hänvisa din browser till detta när du mottar en ny cookies eller även hur du stänger av samtliga mottagna cookies. När du inte använder några cookies kan du möjligen inte använda alla funktioner i Delticom-shoppen.

Upplysningar

Om du har frågor om dataskydd hos Delticom skriver du till oss – så exakt som möjligt – på dackonline@delti.com, så kommer vi att försöka röja dina betänkligheter ut vägen. Vår affär ändrar sig ständigt. Likaså ändrar sig denna dataskyddsförklaring och våra användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att sända dig meddelanden om de riktlinjer som gäller hos oss med vissa tidsintervaller. Du bör dock i varje fall besöka vår webbsida regelbundet och ta del av ändringar. I den mån som inget annat är reglerat är användningen av alla uppgifter som vi har om dig och dina kundkonton underkastade denna dataskyddsförklaring.

Liknande ämnen

Allmänna affärsvillkor

Uppgifter som du ger oss

Du ger oss uppgifter

·         när du söker något,

·         när du handlar hos Delticom, (inklusive uppgift om ditt telefonnummer, utan vilket vi inte kan genomföra din beställning)

·         deltar i en tävling,

·         fyller i frågor

·         talar med vår kundtjänst

·         ger uppgifter i ditt kundkonto (beakta att du bl.a. sköter flera kundkonton när du har registrerat dig hos oss med flera e-postadresser)

·         när du skriver konsumentrapporter på t.ex. http://www.dacktest.com eller http://www.dackonline.se

·         när du vidarerekommenderar våra sidor till en tredje person (din e-post och den tredje personens e-post)

·         när du tar andra serviceerbjudande i anspråk, i vilka du informeras om bestämda erbjudanden, t.ex. Delticom-nyhetsbrev.

Uppgifter, som du härmed ger oss, är t.ex. namn, adress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter, namnen på personer, till vilka den köpta produkten ska levereras, inklusive dennes adress och telefonnummer, e-postadresser till andra personer, e-post sända till oss såväl som ekonomiska uppgifter, inklusive ditt identitetskortsnummer.

Uppgifter från andra källor

Exempel på uppgifter som vi mottar från andra källor omfattar aktualiserade uppgifter om beställnings- och leveransadress från våra tjänstemän vid paketexpedition och andra transportföretag som vi använder för att aktualisera våra databaser, för att kunna säkerställa och garantera dina kommande beställningar, så att vi kan kommunicera med dig, uppgifter om konton, köparens uppträdande och betalningsmoral, såväl som upplysningar från kreditupplysningar, som vi använder för att upptäcka missbruk, i synnerhet bedrägeri, och därtill kunna erbjuda dig bestämda finanstjänster och betalningssätt.

Uppgifter som du har tillgång till

Exempel på uppgifter som du har lätt tillgång till hos Delticom: Till detta hör uppgifter om tidigare beställningar, personliga uppgifter (inklusive namn, e-postadress, lösenord), Delticom-nyhetsbrev, upplysning om extraerbjudande, inklusive din beställningshistoria och dina skrivna konsumentrapporter på t.ex. http://www.dacktest.com eller http://www.dackonline.se.

Dataskyddsinställningar för webbanalys

Delticom använder cookies för att ge dig bästa möjliga servicen. Klicka här om du inte vill spåras av Webtrekk.

 

Skrolla upp